#

ព័ត៌មាន R&D

ការងារពិព័រណ៍របស់វិទ្យាស្ថាន

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

Research And Development Center

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

ជាផ្នែកមួយរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា​(NPIC) ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេសថ្មីៗ

ចង់ជ្រាបច្បាស់

សាររបស់ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

#

ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់អាចធ្វើការទាក់ទងយើងខ្ញុំបាន

085 693 136​ / 096 70 666 71