អំពីសៀវភៅសិក្សា

អត្ថបទសៀវភៅសិក្សាត្រូវសរសេរឈរលើមុខវិជ្ជាជាក់លាក់ណាមួយដែលមានការពន្យល់ កំណត់សម្គាល់ ការពិភាក្សា ការធ្វើលំហាត់ និងចម្លើយគំរូផ្សេងៗដើម្បីជាជំនួយដល់និស្សិតក្នុងការស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។

សេចក្តីណែនាំទូទៅ

គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់សៀវភៅសិក្សានេះត្រូវបានអនុវត្តទៅកាន់អ្នកនិពន្ធក្នុងសេចក្តីព្រៀងរបស់សៀវភៅដោយឆ្លើយតបទៅនឹងស្តង់ដាសៀវភៅសិក្សា។ មាតិកាសៀវភៅគួរត្រូវបានតម្រូវដោយបញ្ចូលធាតុដូចខាងក្រោម៖

ការបញ្ជូនសៀវភៅសិក្សា

ការបញ្ជូនសំណើសៀវភៅសិក្សាថ្មីនេះត្រូវធ្វើឡើងតាមរយៈអនឡាញ។ សូមអាន និងបំពេញដោយប្រុងប្រយ័ត្នទៅតាមការណែនាំ។ សៀវភៅសិក្សាថ្មីដែលបានបញ្ជូនត្រឹមត្រូវនឹងត្រូវបានត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃដោយគណៈត្រួតពិនិត្យ។ ក្រោយពីបានកែតម្រូវតាមសំណើអ្នកវាយតម្លៃគ្រប់គ្រាន់ សៀវភៅសិក្សានឹងត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ NPIC ក្នុងអំឡុងពេល ៤សប្តាហ៍។

សម្គាល់៖ សៀវភៅសិក្សាត្រូវតែជាច្បាប់ដើម និងមិនទាន់ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅឡើយ។

សូមចុច

ដើម្បីបញ្ចូននូវសំណើសៀវភៅសិក្សាថ្មីសម្រាប់បោះពុម្ពផ្សាយ!

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

ការបញ្ជូនសៀវភៅសិក្សាថ្មី