គោលដៅនៃកិច្ចការបោះពុម្ពនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា (NPIC) ឈានក្លាយជាស្ថាប័នបោះពុម្ពផ្សាយទាំងកម្រិតជាតិ និងអន្តរជាតិ។ កិច្ចការបោះពុម្ពនេះក៏នឹងធ្វើឲ្យវិទ្យាស្ថានមានពិន្ទុដ៏ល្អប្រសើរមួយផ្នែកខាងស្រាវជ្រាវក្រោមការបោះពុម្ពផ្សាយ ហើយក៏ជាយាន្តមួយសម្រាប់មហាវិទ្យាល័យនិងស្ថាប័ននានាធ្វើការបោះពុម្ពដូចជា ព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ និងសៀវភៅជាដើម។ កិច្ចការបោះពុម្ពគ្របដណ្តប់ទៅលើការបោះពុម្ពផ្សាយជាសាធារណៈ ដោយរួមបញ្ចូលដូចខាងក្រោម៖

គណៈត្រួតពិនិត្យ

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
បណ្ឌិត យិន ហ័រ
Yin Hor, PhD
Chair & Editor

Civil Engineering

បណ្ឌិត ប៊ីន ម៉ូលីន <br> Bin Molinne, PhD
បណ្ឌិត ប៊ីន ម៉ូលីន
Bin Molinne, PhD
Editor

Civil Engineering

បណ្ឌិត ចេង ហ៊ឈង <br> Cheng Horchhong, PhD
បណ្ឌិត ចេង ហ៊ឈង
Cheng Horchhong, PhD
Editor

Electrical Engineering

បណ្ឌិត ឈុំ អំណត់ <br>Chhom Amnoth, PhD
បណ្ឌិត ឈុំ អំណត់
Chhom Amnoth, PhD
Editor

Civil Engineering

លោក តេង ឆាយ <br> Teng Chhay, MSc
លោក តេង ឆាយ
Teng Chhay, MSc
Editor

Civil Engineering

លោក ចាន់ សុភាព<br> Chan Sopheap, MSc
លោក ចាន់ សុភាព
Chan Sopheap, MSc
Editor

Electronic Engineering

លោក ព្រំ ពៅ <br> Prom Peou, MSc
លោក ព្រំ ពៅ
Prom Peou, MSc
Editor

General Mechanical Engineering

លោក អ៊ុំ សៅកុសល <br> Oum Saokosal, MSc
លោក អ៊ុំ សៅកុសល
Oum Saokosal, MSc
Editor

Computer Science

លោក ស៊ុន សុនិមិត្ត <br> Sun Sonimith, MSc
លោក ស៊ុន សុនិមិត្ត
Sun Sonimith, MSc
Editor

Social Science and Foundation Year

លោក មិន ឆេងហ៊ាន់<br> Min Chenghorn, M.Eng
លោក មិន ឆេងហ៊ាន់
Min Chenghorn, M.Eng
Editor

Automobile Engineering

លោក ស៊ុំ សុចិន្តា<br> Sum Sochenda, MFi
លោក ស៊ុំ សុចិន្តា
Sum Sochenda, MFi
Editor

Tourism and Hospitality

លោកស្រី គាង រជ្ជនី<br> Kheang Rachny, MSc
លោកស្រី គាង រជ្ជនី
Kheang Rachny, MSc
Editor

Civil Engineering

លោក ឈរ ឧត្តម <br> Chhor Udoum, M.Eng.
លោក ឈរ ឧត្តម
Chhor Udoum, M.Eng.
Editor

Electrical Engineering

បញ្ជីត្រួតពិនិត្យ

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.