#

បទបង្ហាញកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសាលាតាមប្រព័ន្ធ Web-base App និង Mobile App

R&D Newsបទបង្ហាញកម្មវិធីគ្រប់គ្រងសាលាតាមប្រព័ន្ធ Web-base App និង Mobile App

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

ជាផ្នែកមួយរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា​(NPIC) ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេសថ្មីៗ

ចង់ជ្រាបច្បាស់