#

កិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន Angkor Car ស្តីពីគម្រោង Human Carries Drone

R&D Newsកិច្ចប្រជុំពិភាក្សាជាមួយក្រុមហ៊ុន Angkor Car ស្តីពីគម្រោង Human Carries Drone

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

ជាផ្នែកមួយរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា​(NPIC) ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេសថ្មីៗ

ចង់ជ្រាបច្បាស់