#

ការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី Linear Control System ដល់សមាជិកក្រុម Robotcon របស់វិទ្យាស្ថាន

R&D Newsការធ្វើបទបង្ហាញស្តីពី Linear Control System ដល់សមាជិកក្រុម Robotcon របស់វិទ្យាស្ថាន

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

ជាផ្នែកមួយរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា​(NPIC) ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេសថ្មីៗ

ចង់ជ្រាបច្បាស់