#

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

Research And Development Center

R&D Members
រូបភាព គោត្តនាម-នាម តួនាទី កម្រិតវប្បធម៌ ទំនាក់ទំនង
IMG លោក សារិន សិរីវត្ថា ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល អនុបណ្ឌិត sereivatha@npic.edu.kh
IMG លោក ហួរ សុខអូន អនុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌល អនុបណ្ឌិត ពីប្រទេសជប៉ុន hoursokaon@npic.edu.kh
IMG កញ្ញា ឡៃ សុជាតា រដ្ឋបាលមជ្ឈមណ្ឌល វិស្វករ laysocheata@npic.edu.kh
IMG លោក ស្រី សុភីន ប្រធានផ្នែកអប់រំ និងចំណេះទូទៅ អនុបណ្ឌិត ពីប្រទេសជប៉ុន sophyn@npic.edu.kh
IMG លោក ថាន់ ច័ន្ធចំណាប់ ប្រធានផ្នែកបោះពុម្ពព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ និងបណ្ណាល័យ អនុបណ្ឌិត ពីប្រទេសកូរ៉េ tcchamnab@npic.edu.kh
IMG លោក ធួក ដាវីត ប្រធានផ្នែកពិព័រណ៍ និងផ្សព្វផ្សាយ អនុបណ្ឌិត ពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី davithaok@npic.edu.kh
IMG លោក​ ថ្លាង សុចេន ប្រធានផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឌីជីថល អនុបណ្ឌិត thlangsokjen@npic.edu.kh
IMG លោក ពៅ ធុរ៉ា សមាជិក ផ្នែកមេកានិក និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម អនុបណ្ឌិត ពីប្រទេសជប៉ុន thoura.peouv@npic.edu.kh
IMG លោក ឡុញ វ៉ាន់សិទ្ធិ សមាជិក ផ្នែកមេកានិក និងស្វ័យប្រវត្តិកម្ម វិស្វករ lonhvannsith@npic.edu.kh
IMG លោក សរ សារី សមាជិក ផ្នែកអប់រំ និងចំណេះទូទៅ បណ្ឌិត sorsary@npic.edu.kh
IMG លោក យឿន ធាវី សមាជិក ផ្នែកពិព័រណ៍ និងផ្សព្វផ្សាយ វិស្វករ yoeuntheavy
IMG លោក ឃឹម វិសាល សមាជិក ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឌីជីថល វិស្វករ kheomvisal@npic.edu.kh
IMG លោក ហ៊ី ឡេងសែ សមាជិក ផ្នែកបោះពុម្ពព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ និងបណ្ណាល័យ វិស្វករ hylengse@npic.edu.kh
IMG លោកស្រី លាវ រចនា សមាជិក ផ្នែកបោះពុម្ពព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ និងបណ្ណាល័យ វិស្វករ leavrachana@npic.edu.kh
IMG លោកស្រី ជួប ចាន់ថុន សមាជិក ផ្នែកបោះពុម្ពព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ និងបណ្ណាល័យ
IMG លោក សួស វឌ្ឍនា សមាជិក ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឌីជីថល វិស្វករ suosvathanea@npic.edu.kh
IMG លោក ឆាយ ភៀន សមាជិក ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឌីជីថល វិស្វករ pheanchhay@npic.edu.kh
IMG លោក គុំ សិទ្ធិរិទ្ធិ សមាជិក ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឌីជីថល អនុបណ្ឌិត kumsithrith@npic.edu.kh
IMG លោក អឿន សុធារិន សមាជិក ផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តឌីជីថល វិស្វករ oeunsothearin@npic.edu.kh

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

ជាផ្នែកមួយរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា​(NPIC) ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេសថ្មីៗ

ចង់ជ្រាបច្បាស់