#

ពិព័រណ៍បុណ្យសមុទ្រ(ដើរព្យូហយាត្រា)

ពិព័រណ៍របស់វិទ្យាស្ថានកាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ១៤-១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ទីតាំង ៖​ ខេត្តកោះកុង

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

ជាផ្នែកមួយរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា​(NPIC) ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេសថ្មីៗ

ចង់ជ្រាបច្បាស់