#

ពិព័រណ៍ My University & Self-discovery

ពិព័រណ៍របស់វិទ្យាស្ថានកាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ ទីតាំង៖ វិទ្យាស្ថានបច្ចេកទេសកម្ពុជា

មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា

ជាផ្នែកមួយរបស់វិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា​(NPIC) ដែលផ្តោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីបច្ចេកទេសថ្មីៗ

ចង់ជ្រាបច្បាស់