អំពីព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ (About Publication)

ព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណង ចងក្រងកំណត់ត្រាគំនិតថ្មីៗ និងលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវ ឆ្លើយឆ្លងគ្នាជាសាធារណៈ តាមរយៈព្រឹត្តិ​បត្ររបស់ខ្លួន។ លើសពីនេះទៀត ព្រឹត្តិ​បត្រស្រាវជ្រាវបង្កើតអារម្មណ៍នៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវ ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដំបូងដែលចេញផ្សាយការរកឃើញថ្មីរបស់ខ្លួន។ ទន្ទឹមនឹងនេះ តាមរយៈតឹកតាងនៃសម្បទានបញ្ញា និងការទទួលបានកិត្តិយសដោយចំនួនយោងពីអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃ អ្នកនិពន្ធនឹងទទួលបាននូវរង្វាស់សមត្ថភាព និងចំណេះដឹងដែលទទួលស្គាល់ជាសកល។

ប្រធានបទសម្រាប់ការសរសេរព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវអាចមានដូចជា៖ វិស្វកម្ម ស្ថាបត្យកម្ម អគ្គិសនី អេឡិចត្រូនិក មេកានិក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ វិទ្យាសាស្រ្តពិត វិទ្យាសាស្រ្តសង្គម ការគ្រប់គ្រង សិល្បៈ វប្បធម៌ …។ល។

  • ដើម្បីបោះពុម្ពផ្សាយព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រាវ អ្នកនិពន្ធតម្រូវឲ្យអនុលោមតាមទម្រង់គំរូដែលអាចទាញយកបានដោយ ​ចុច ទម្រង់ព្រឹត្តិបត្រស្រាវជ្រា (WordPDF)។
  • ឯកសារភ្ជាប់ផ្សេងៗសម្រាប់បោះពុម្ពផ្សាយមានដូចជា៖

Login to your account below

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.